Regler for teltudlejning

Fejl & mangler:

Udlejer bærer ansvaret for, at de udleverede produkter er i god stand ved udlevering til lejer. Ved lejers modtagelse af produkter og senest inden ibrugtagen, skal udlejer gøres opmærksom på eventuelle fejl eller mangler, ellers betragtes det modtagne materiel som modtaget af lejer i fejlfri stand, og lejer bærer herfra ansvaret for det lejede materiel.

Udstyrets stand ved modtagelse og tilbagelevering:

Telt og andre lejede produkter skal tilbageleveres i samme stand, som det blev modtaget. Telt og andre lejede produkter skal være rene og tørre ved tilbagelevering. Manglende rengøring af lejet materiel foretages for lejers regning. Telte og andre lejede produkter som er blevet påført elementer, som ikke kan fjernes, hvor produkterne må betragtes som ødelagt, og er herefter berettiget til at genanskaffe lignende produkter for lejers regning.

Særligt vedr. telte:
Ingen telte må nedpakkes og returneres i våd eller fugtig tilstand. Alle telte skal nedpakkes rene og tørre, da der ellers er risiko for rådskader på teltdugen.

Skader & bortkomst:

Så længe det lejede materiel befinder sig i Lejers varetægt, er Lejer ansvarlig for enhver skade, som måtte blive påført det lejede materiel. Materiellet er i lejers varetægt fra udleveringstidspunktet hos udlejer. Skader eller bortkomst af lejet materiel erstattes til fuld genanskaffelsespris på lejers regning.

Særligt vedr. telte:

Ved leje af telt på x antal meter gør udlejer lejer opmærksom på at teltene er certificeret og overholder gældende lovgivning vedr. brandsikkerhed. Reglerne i bygningsreglementet findes her.

Der må ikke bruges tape eller andre klæbende materialer til opsætning af genstande på det lejede materiel. Såfremt dette konstateres, vil rengøring / fjernelse heraf ske for lejers regning til udlejers gældende timepris.

Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader på nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger etc., der måtte befinde sig i teltets opsætningsareal. Det påhviler lejer selv at undersøge de nærmere forhold herom inden opstilling af det lejede materiel.

Det påhviler lejer selv at sørge for, at det lejede materiel er forsvarligt sikret i lejeperioden. Lejer har pligt at efterspænde barduner / båndstrammer hvis nødvendigt, og lejer skal sørge for, at teltet er forsvarligt tillukket inden og efter brug. I tilfælde af kraftig vind skal teltets sider være påmonteret og være lukket til, ligesom teltets gavle skal være påmonteret og lynet ned, således at vinden ikke kommer ind i teltet.

Loading